Grundejerforeningen Møebjerggaards vedtægter.
I
Navn, hjemsted og formål

§1
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Møebjerggaard”. Dens hjemsted er Stenløse.
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

II
Medlemmer

§2a
Medlemmernes forpligtelser:
Det er parcelejerens ansvar at:
– sørge for at fortovet er farbart.
– rydde sne og glatførebekæmpe på fortov og halvdelen af vejen.
For parceller uden genboer, er forpligtelsen på hele vejen.
– feje fortov og holde det fri for ukrudt således at belægningen ikke
beskadiges.
Såfremt der ingen snerydning findes i grundejerforeningsregi er det tillige grundejerens forpligtelse
at sørge for at rydde sne på halvdelen af vejen. For parceller der ingen genboer har, er
forpligtelsen på hele vejen.
Det er grundejerens forpligtelse at sørge for at holde de regnvandsbrønde ved vejen udfor
parcellen og rendestenen fri for snavs såsom blade mv. så vandet frit kan passere.
Skel mod fortov er grundejerens forpligtelse at holde i en stand så fortov /vejen ikke lider skade.
Dette gælder både parceller over og under vejens niveau og således parcellernes mure og volde.
Grundejeren skal sørge for at beplantning holdes i en stand og højde som foreskrevet af
kommunen.
Grundejerforeningens kontingent går primært til vedligeholdelse af vejene dvs. reparation af
revner, rensning af regnvandsbrønde, opsparing til når vejene skal have ny asfalt, samt beskæring
og genplantning af de fælles arealer og vedligeholdelse af åen.
Medlemmer har altid det juridiske ansvar for at fortov, der grænser op til medlemmets grund,
holdes i forsvarlig stand, så trafikanter ikke kommer til skade når de færdes på fortovet.
Det er ikke tilladt at have hanehold.
§3
Som medlem af foreningen optages enhver ejer af en i Møebjerggårds udstykning beliggende fast
ejendom.
Endvidere kan som medlem af foreningen optages enhver ejer af fast ejendom, der er naturligt
beliggende i tilknytning til Møebjerggårds udstykning.
Selskaber kan optages som medlem på samme måde som enkeltpersoner, men selskabet skal da
angive en bestemt person, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på selskabets
vegne.
§4
Enhver, der optages som medlem, modtager skriftelig meddelelse herom og får samtidig tilsendt et
eksemplar af foreningens vedtægter.
§5
Når et medlem ophører at være ejer af fast ejendom, ophører han at være medlem af foreningen,
og hans medlemsrettigheder overgår til den nye ejer.
Et medlem, der er i mere end et halvt års restance med kontingent, mister sin stemmeret, indtil
restancen er betalt.
§6
Indmeldelsesgebyret er kr. 200,00.
Det årlige medlemskontingent fastsættes ved den ordinære generalforsamling og opkræves helårs
vis forud, med seneste betaling 1. juni. Ved for sen betaling opkræves et restancegebyr på kr. 100.
Såfremt den ny frist for betaling ikke bliver overholdt opkræves yderligere et restancegebyr på 100
kr. Hvis kontingentet og restancerne stadig ikke er betalt, forbeholder bestyrelsen sig ret til at
sende beløbet til inkasso efter forudgående advis.
Så længe det på generalforsamlingen er vedtaget af have snerydningsordning, er parcellerne
forpligtet til at deltage i denne. Ved for sen indbetaling til denne ordning opkræves et
restancegebyr på 30 kr. Såfremt den ny frist for betaling ikke bliver overholdt opkræves yderligere
et restancegebyr på 30 kr. Hvis kontingentet og restancerne stadig ikke er betalt, forbeholder
bestyrelsen sig ret til at sende beløbet til inkasso efter forudgående advis.
Refusion af betalt kontingent finder ikke sted, hvad enten medlemskabet skyldes dødsfald eller
salg af ejendom.

III
Generalforsamling

§7
Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste
myndighed i foreningens anliggender.
§8
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen, og skal senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgøres for
medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en
tredjedel af medlemmerne til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring derom, hvilken
begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet,
samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter
begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med ikke over 14 dages varsel.
Bestyrelsen skal sammen med indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling bekendtgøre for
medlemmerne, hvad der ønskes behandlet, og hvilke forslag der ønskes sat under afstemning på
den ekstraordinære generalforsamling.
§9
Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem
med oplysning om dagsorden.
Indgivne forslag, samt regnskaber, skal henligge hos formanden til eftersyn mindst 8 dage før
generalforsamlingen.
§10
På den ordinære generalforsamling fremlægges følgende sager:
1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
3. Eventuelle forslag, jf. §8.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
5. Fastsættelse af kontingent.
§11
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen foreslået dirigent, der afgør alle spørgsmål
vedrørende fremgangsmåden.
Afstemningen foretages som regel ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder anledning til
at kræve skriftlig afstemning, eller en sådan forlanges af bestyrelsen eller et af de tilstedeværende
medlemmer.
§12
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme (1 stemme pr. parcel). Stemmeretten kan kun
udøves af medlemmet personligt eller af en anden ifølge fuldmagt. Ingen kan dog repræsentere
mere end et fraværende medlem.
§13
På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed. Til forandring af
vedtægterne eller tilføjelser til disse, samt til beslutning om opløsning af foreningen, kræves dog, at
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med mindst to tredjedele
af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådan flertal, uden at halvdelen af
medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den
først tagne beslutning endeligt kan vedtages med to tredjedel af de afgivne stemmer uden hensyn
til antallet af de fremmødte medlemmer.
§14
Forhandlingerne på generalforsamlingen føres til referat, der underskrives af dirigenten og
referenten. Referatet uddeles til medlemmerne senest 4 uger efter afholdelse af
generalforsamlingen.

IV
Bestyrelsen

§15
Foreningens bestyrelse består af 5 personer, valgt blandt foreningens medlemmer. Derudover
vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 3 på ulige år og 2 på lige
år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand, sekretær og
materielforvalter.
§16
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i
overensstemmelse med vedtægterne.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet medlem af
bestyrelsen. Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kan dog kun ske ifølge
generalforsamlingsbeslutning.
§17
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller i hans fravær næstformanden finder det
fornødent, eller to af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
På bestyrelsesmøderne leder formanden eller i hans fravær næstformanden mødet.
På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. For at beslutningerne
skal have gyldighed, må i det mindste 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet.
Der udfærdiges et referat efter afholdt bestyrelsesmøde, som godkendes og underskrives på
næste bestyrelsesmøde. Referatet opbevares hos formanden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger, for at være bindende for foreningen, skal
forelægges bestyrelsen til godkendelse.

V
Regnskabsvæsen og revision

§18
Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger og afholder udgifter godkendt af
bestyrelsen.
Indkomne pengebeløb indsættes på foreningens konto i et pengeinstitut.
Kassereren er berettiget til at have en mindre kontant beholdning. Kassereren kan kun hæve
penge i et pengeinstitut med formanden.
Regnskabet går fra 1. januar til 31.december.
Senest den 15. februar, skal de af foreningen valgte revisorer revidere regnskabet.
Derefter fremlægges regnskabet for bestyrelsen til endelig vedtagelse så betids, at det med
bestyrelses og revisionens påtegning kan henligge hos formanden mindst 8 dage føre den
ordinære generalforsamling, jf. §9.
Efter grundejerforeningen pr. 01.01.03 har fået overdraget alle veje til private fællesveje oprettes
en vejfond til dækning af fremtidige udgifter til renovering af grundejerforeningens veje og
fællesareal.

VI
Vejfond

§19
Fondens midler skal anvendes til vedligeholdelse af veje og grundejerforeningens fællesareal i
forbindelse med at vejene er udlagt til private fællesveje.
Opsparingens formål er at dække alle dokumenterede udgifter, når vejbelægning, fortove,
kantsten, opkørsler og regnvandsbrønde mm. kræver reparation.
Opsparet kapital hensættes til bedst mulige forrentning i sikre papirer.
Kontingentet sættes så højt, at der efter dækning af foreningens løbende driftsudgifter hvert år kan
opspares et større beløb til vejfond.
Bestemmelsen om vejfond kan kun ophæves på en generalforsamling jf. vedtægternes § 13.
Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamling 28. marts 2012 og erstatter tidligere
vedtægter.
Afsnit vedr fortov i §2a er vedtaget på generalforsamlingen marts 2016.