Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til Generalforsamlingen 2020

1,
Forslagstiller
Bestyrelsen (Thomas – Havrevænget 5)

Forslag
Bestyrelsen foreslår at snerydnings ordningen fortsætter.

2,
Forslagstiller
Bestyrelsen (Thomas – Havrevænget 5)

Forslag
Bestyrelsen foreslår kontigenstigning på 100 kr.

3,
Forslagstiller
Bestyrelsen (Thomas – Havrevænget 5)

Forslag
Tilføjelse til vedtægter:
§15
Foreningens bestyrelse består af 5 personer, valgt blandt foreningens medlemmer. Derudover
vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelses suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 3 på ulige år og 2 på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand, sekretær og materielforvalter. Bestyrelsen modtager ”bestyrelses vederlag” som svare til det årlige kontingent en gang om året i juni måned.

4,
Forslagstiller
Bestyrelsen (Thomas – Havrevænget 5)

Forslag
Tilføjelse til vedtægter:
§17

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller i hans fravær næstformanden finder det fornødent, eller to af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
På bestyrelsesmøderne leder formanden eller i hans fravær næstformanden mødet.
På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. For at beslutningerne skal have gyldighed, må i det mindste 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet.
Der udfærdiges et referat efter afholdt bestyrelsesmøde, som godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde. Referatet opbevares hos formanden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger, for at være bindende for foreningen, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Møde afholder modtager 200 kr i møde vederlag for afholdt møde/forplejning

5,
Forslagstiller
Bestyrelsen (Thomas – Havrevænget 5)

Forslag
Rettelse vedtægter:
§6

Indlemdelsesgebyret er kr. 200,00.

Det årlige medlemskontingent fastsættes ved den ordinære generalforsamling og opkræves helårs vis forud, med seneste betaling 1. juni. Ved for sen betaling udsendes rykker til den pågældende parcel. Hvis kontingentet efter anden rykker stadig ikke er betalt, forbeholder bestyrelsen sig ret til at sende beløbet til inkasso efter forudgående advis. Udgifter til inkasso pålægges parcellen. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at lade det restancen indgå som skyldigt beløb på parcellen, som opkræves ved medlems ophør, og overdragelse af parcellen.

Så længe det på generalforsamlingen er vedtaget af have snerydnings ordning, er parcellerne forpligtet til at deltage i denne. Ved for sen betaling udsendes rykker til den pågældende parcel. Hvis kontingentet efter anden rykker stadig ikke er betalt, forbeholder bestyrelsen sig ret til at sende beløbet til inkasso efter forudgående advis. Udgifter til inkasso pålægges parcellen. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at lade det restancen indgå som skyldigt beløb på parcellen som opkræves ved medlems ophør, og overdragelse af parcellen.

Refusion af betalt kontingent finder ikke sted, hvad enten medlemskabet skyldes dødsfald eller salg af ejendom.